Disclaimer

1. INLEIDING

1.1 Deze website (“de Website”) wordt beheerd door en is eigendom van Vereniging Nexstep , gevestigd te 2595 DA Den Haag aan het Anna van Buerenplein 41, Nederland (“Nexstep”). De Website bevat teksten, gegevens, afbeeldingen, foto’s, illustraties, artwork, namen, logo’s, handelsmerken en overige bronnen van informatie die eigendom of in licentie zijn van Vereniging Nexstep (“Informatie”).

1.2 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de gehele inhoud van de Website. Voor zover op de Website Informatie beschikbaar wordt gesteld om te downloaden, valt deze Informatie eveneens onder deze voorwaarden. Vereniging Nexstep verzoekt deze gebruiksvoorwaarden nauwkeurig en in zijn geheel te lezen voordat u gebruik maakt van de Website. Indien u (onderdelen van) de Website opent en/of gebruikt, geeft u daarmee aan bekend te zijn met de volledige inhoud van de gebruiksvoorwaarden en deze stilzwijgend geaccepteerd te hebben. Wanneer u de gebruiksvoorwaarden niet volledig accepteert, verzoekt Vereniging Nexstep u de Website onmiddellijk te verlaten.

1.3 Indien een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden als gevolg van toepasselijke wet- of regelgeving of een uitspraak van een bevoegde rechter geacht wordt nietig of buiten werking gesteld te zijn, zal dit geen enkel effect hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige paragrafen van de gebruiksvoorwaarden.

1.4 Ver Vereniging Nexstep streeft ernaar om Informatie zo accuraat mogelijk weer te geven. Desalniettemin kan Informatie in sommige gevallen niet accuraat of correct zijn. In geen geval garandeert Vereniging Nexstep de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of de chronologische correctheid van Informatie op de Website. Vereniging Nexstep accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor overige fouten en/of mogelijke abusievelijke verschrijvingen op de Website.

1.5 Vereniging Nexstep adviseert de gebruiker niets te doen of na te laten, gebaseerd op de Informatie (of het afwezig zijn van Informatie) op de Website. Informatie op de Website kan in geen enkel geval worden opgevat als een advies van Vereniging Nexstep. Informatie kan derhalve niet worden aangewend ter vervanging van enig ander advies, al dan niet door of namens Vereniging Nexstep verstrekt.

1.6 Vereniging Nexstep kan veranderingen aanbrengen aan de Website of de Informatie, zonder de gebruiker hierover vooraf te waarschuwen en of te informeren. Informatie op de Website zal Vereniging Nexstep niet op enige wijze binden of tot nadere verplichtingen stellen. Vereniging Nexstep is niet verplicht om tekortkomingen aan de Website te herstellen of te laten herstellen.

1.7 De gebruiker dient zich er van bewust te zijn dat ieder onbevoegd gebruik van Informatie en/of materiaal op de Website in strijd kan zijn met wet- en regelgeving op het gebied van (onder andere) auteursrechten, merken, persoonsgegevens, openbaarmakingen en communicatie. Vereniging Nexstep accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor onbevoegd gebruik van Informatie op de Website door de gebruiker.

2. TOESTEMMING VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE

2.1 Het auteursrecht op Informatie berust in beginsel bij Vereniging Nexstep, tenzij op de Website is aangegeven dat een licentiegever van Vereniging Nexstep deze rechten heeft voorbehouden.

2.2 De gebruiker heeft toestemming om onderdelen van de Website voor persoonlijke, niet bedrijfsmatige doeleinden af te drukken en te downloaden met inachtneming van het volgende:

  • Informatie mag op geen enkele wijze gewijzigd worden; en
  • geen enkele afbeelding op de Website mag los van de bijbehorende tekst gebruikt worden; en
  • de auteursrechten en de handelsmerken van Vereniging Nexstep en deze toestemming dienen bij alle kopieën te worden vermeld.

2.3 Gebruik van onderdelen van de Website anders dan in overeenstemming met de voorwaarden van paragraaf 2.2 van deze gebruiksvoorwaarden is niet toegestaan. Als de gebruiker de regels van deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wordt de aan de gebruiker gegeven toestemming om de Website te gebruiken automatisch beëindigd en zal de gebruiker worden geacht alle Informatie die gedownload of afgedrukt is onmiddellijk te vernietigen.

2.4 Behoudens paragraaf 2.2 van deze gebruikersvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Website gereproduceerd of opgeslagen worden op een andere website of in een openbaar of privaat elektronisch opslagsysteem, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Vereniging Nexstep.

2.5 De gebruiker mag in geen geval (een deel van) de Website van Vereniging Nexstep op een andere website plaatsen (bijvoorbeeld in een frame (‘cache’) zetten of als een (verborgen) link) voordat deze hiervoor vooraf de schriftelijke toestemming van Vereniging Nexstep heeft ontvangen. Wanneer de gebruiker een frame of een (verborgen) link wenst aan te maken naar de Website kan deze dit melden door middel van het sturen van een email aan info@Nexstep.nl waarna Vereniging Nexstep zal overwegen om toestemming te verlenen. Aan gebruik kunnen door Vereniging Nexstep nadere voorwaarden verbonden worden.

2.6 Vereniging Nexstep behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om op ieder moment de toestemming bedoeld in paragraaf 2.2 tot en met 2.5 van deze gebruikersvoorwaarden in te trekken. De gebruiker zal onmiddellijk gehoor geven aan het verzoek van Vereniging Nexstep. De gebruiker zal in geval van overtreding van paragraaf 2.2 tot en met 2.5 van deze gebruikersvoorwaarden, Vereniging Nexstep volledig schadeloos stellen voor opgelopen verliezen of schade (inclusief gevolgschade). Daarnaast behoudt Vereniging Nexstep ieder recht om passende acties te ondernemen.

3. VOORBEHOUD TOEGANG TOT WEBSITE

3.1 Hoewel Vereniging Nexstep ernaar streeft om de Website vierentwintig uur per dag toegankelijk te houden, is Vereniging Nexstep op geen enkele wijze aansprakelijk indien de Website, tijdelijk of permanent niet (meer) (volledig) toegankelijk is.

3.2 Vereniging Nexstep kan een gebruiker zonder waarschuwing vooraf tijdelijk of permanent de toegang tot de Website ontzeggen.

4. VOORWAARDEN MET BETREKKING WEBSITES VAN DERDEN

4.1 Vereniging Nexstep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden die toegankelijk worden gemaakt via de Website door middel van een hyperlink of via een andere methode. Vereniging Nexstep kan in geen geval worden geacht de inhoud van deze websites te onderschrijven of ondersteunen.

4.2 De gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat Vereniging Nexstep geen invloed heeft op de inhoud en/of veiligheid van websites van derden. Vereniging Nexstep aanvaardt aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden en de consequenties van het gebruik daarvan. Als de gebruiker besluit om websites van derden te bezoeken, dan doet de gebruiker dit geheel voor eigen risico.

5. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Vereniging Nexstep accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor consequenties ten gevolge van gebruik van de Website. Vereniging Nexstep is voorts niet aansprakelijk voor haar gelieerde entiteiten, haar bestuurders, personeel, aandeelhouders, commissarissen, contractanten of agenten hiervan (voor zover wettelijk toegestaan) voortkomend uit wet, gebruik of contract, onrechtmatige daad (of misleiding) of anderszins (inclusief en zonder uitzondering van aansprakelijkheid voor onachtzaamheid) ten opzichte van wie dan ook, betreffende welke aanspraak, schade of verlies dan ook, al dan niet direct of indirect het gevolg van:

  • een gebeurtenis of verlies van wat dan ook, als gevolg van iets wat gedaan is, of niet gedaan is, geheel dan wel gedeeltelijk, naar aanleiding van of gebaseerd op de Website; en
  • het gebruik van Informatie; en
  • onbevoegde toegang tot de Website.

5.2 Hoewel Vereniging Nexstep zich inspant om de Website te beschermen tegen computervirussen en dergelijke (met inbegrip van maar niet beperkt tot ‘worms’ en ‘trojan horses’), geeft Vereniging Nexstep geen garantie dat de Website zulke virussen niet bevat. Vereniging Nexstep accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade die voorkomt uit het overbrengen van virussen en dergelijke via de Website of via welk bestand dan ook dat beschikbaar is op de Website om te downloaden.

6. PRIVACY 

6.1 Door ons gegevens te verschaffen stemt de gebruiker ermee in, voor zover wettelijk vereist, dat Vereniging Nexstep deze mogelijk verwerkt voor marketing- of informatieve doeleinden.

6.2 De Website gebruikt een cookie van Google. Deze cookie is een noodzakelijk onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Vereniging Nexstep gebruikt deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken en op basis van deze informatie de Website voor de gebruiker te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Vereniging Nexstep heeft hierop geen invloed.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De aangewezen rechter die exclusief bevoegd is om kennis te nemen van enig geschil ten aanzien van de Website is de Rechtbank te Den Haag, Nederland.